مقام های یونان اعلام کردند که دو مهاجر افغان به دلیل شرکت در شورشی در یک بازداشتگاه مهاجران به ۶ سال زندان محکوم شدند. این دو مرد مهاجر روز پنج شنبه از سوی دادگاهی در یونان به اتهام های تخریب اموال، حمله کردن و شرکت در شورش خشونت‌بار مقصر شناخته شدند.

مقام های یونان اعلام کردند که دو مهاجر افغان به دلیل شرکت در شورشی در یک بازداشتگاه مهاجران به ۶ سال زندان محکوم شدند.

این دو مرد مهاجر روز پنج شنبه از سوی دادگاهی در یونان به اتهام های تخریب اموال، حمله کردن و شرکت در شورش خشونت‌بار مقصر شناخته شدند.