سازمان فائو با بررسی ۳۰٫۴ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در سال گذشته اعلام کرده است که: – ۱۱٫۳ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک غذایی فوری هستند. – ۸٫۶ میلیون نفر از جمیعت فوق در وضعیت بحرانی قرار دارند. – ۲٫۷ نفر از جمعیت نیازمند کمک غذایی، در وضعیت فوق بحرانی هستند.

سازمان فائو با بررسی ۳۰٫۴ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در سال گذشته اعلام کرده است که:

– ۱۱٫۳ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک غذایی فوری هستند.

– ۸٫۶ میلیون نفر از جمیعت فوق در وضعیت بحرانی قرار دارند.

– ۲٫۷ نفر از جمعیت نیازمند کمک غذایی، در وضعیت فوق بحرانی هستند.