🔷 با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طرح «دارویار» از پنجشنبه، ۲۳ تیر در کشور اجرا می‌شود. در این طرح ارز ترجیحی دارو ساماندهی شده و یارانه دارو به جای شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های بیمه‌ پرداخت می‌شود و افراد مشمول این طرح، هزینه اضافی برای دارو پرداخت نخواهند کرد. بر همین اساس، مهاجرین دارای […]

🔷 با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طرح «دارویار» از پنجشنبه، ۲۳ تیر در کشور اجرا می‌شود. در این طرح ارز ترجیحی دارو ساماندهی شده و یارانه دارو به جای شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های بیمه‌ پرداخت می‌شود و افراد مشمول این طرح، هزینه اضافی برای دارو پرداخت نخواهند کرد. بر همین اساس، مهاجرین دارای مجوز اقامت قانونی برای برقراری پوشش بیمه باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
🔷 این وزارت در خصوص وضعیت اتباع خارجی و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن بیمه‌ها نیز اظهار داشته است که اتباع خارجی که مجوز قانونی اقامت دارند، می‌توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. اتباع غیر مجاز هم با ثبت مشخصات خود و با تایید وزارت کشور می‌توانند از بیمه برخوردار شوند.

🔹 در عین حال بیمه روی تخت و بیمه در مواقع اورژانسی برای افراد فاقد بیمه یا مجهول‌الهویه نیز برقرار است.