🔷”عالیه عطایی” که خود از نویسندگان ایرانی_افغانستانی محسوب می‌شود، پردازش قصه هایش را پیرامون شخصیت هم وطنانش صورت داده و هر کدام از این سوژه‌ها به نحوی بین تهران و هرات در گردش‌اند. “عالیه عطایی” از تجربه های خود به عنوان یک مهاجر بهره گرفته و فضایی مضطرب را در داستان هایش ترسیم می‌کند. 🔷نویسنده […]

🔷”عالیه عطایی” که خود از نویسندگان ایرانی_افغانستانی محسوب می‌شود، پردازش قصه هایش را پیرامون شخصیت هم وطنانش صورت داده و هر کدام از این سوژه‌ها به نحوی بین تهران و هرات در گردش‌اند. “عالیه عطایی” از تجربه های خود به عنوان یک مهاجر بهره گرفته و فضایی مضطرب را در داستان هایش ترسیم می‌کند.

🔷نویسنده با تبدیل مستقیم زندگی و تجارب آن به داستان، مجموعه ی “چشم سگ” را آن چنان ملموس و قابل درک جلوه داده که معنای مهاجرت و مشکلات آن به خوبی برای خواننده تببین می‌شود.

🖊👤نویسنده: عالیه عطایی| انتشارات: چشمه| سال چاپ: ۱۳۹۹