پیام رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پی جان باختن شماری از دانشگاهیان افغانستان

پیام رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پی جان باختن شماری از دانشگاهیان افغانستان