بسم الله الرحمن الرحیم خبر درگذشت نویسنده و شاعر و داستان نویس پر آوازه افغانستان موجب تاثر و تاسف شد استاد رهنورد زرياب آموخته ای از جنس مهر و ادب بود بدون تردید آواز او از میان قرنها شنیده خواهد شد همو که راوی نقش ها و پندارها و عشق و اندوه مردم سرزمینش بود […]

بسم الله الرحمن الرحیم
خبر درگذشت نویسنده و شاعر و داستان نویس پر آوازه افغانستان موجب تاثر و تاسف شد استاد رهنورد زرياب آموخته ای از جنس مهر و ادب بود بدون تردید آواز او از میان قرنها شنیده خواهد شد همو که راوی نقش ها و پندارها و عشق و اندوه مردم سرزمینش بود و
ميراث ماندگار وي همواره زينت بخش محافل اهالي فرهنگ و ادب خواهد ماند
انجمن دوستي ايران و افغانستان اين ضايعه را به جامعه ادبي و فرهنگي ملتهای افغانستان ، ایران و تاجیکستان و بویژه خانواده و بازماندگان تسليت گفته و براي آن مرحوم از درگاه ايزد منان طلب مغفرت و آمرزش مینماید
انجمن دوستی ایران و افغانستان