بسم الله الرحمن الرحیم از شمار دو چشم یک تن کم            وز شمار خرد هزاران بیش با کمال تاسف استاد حسن انوشه بعد از مدتی بیماری به دیدار معبود باقی شتافت. وی که عاشق زبان پارسی بود تمام عمر خود را وقف احیای میراث گرانقدر این زبان و نزدیکی ملت های میراث دار این زبان […]

بسم الله الرحمن الرحیم

از شمار دو چشم یک تن کم            وز شمار خرد هزاران بیش

با کمال تاسف استاد حسن انوشه بعد از مدتی بیماری به دیدار معبود باقی شتافت. وی که عاشق زبان پارسی بود تمام عمر خود را وقف احیای میراث گرانقدر این زبان و نزدیکی ملت های میراث دار این زبان کرد. تدوین دانشنامه ادب فارسی بخشی مهم از این مجاهده ارزشمند بود. اما در این بین دو اثر ارزشمند فارسی ناشنیده و افغانستان در غربت نشان از عشق و محبت بی پایان وی به همزبانان خود در سرزمین افغانستان بود. عشقی که شاهدان بسیاری از اهالی ادب در افغانستان بر آن گواه هستند. انجمن دوستی ایران و افغانستان بر خود لازم می داند این ضایعه اسفناک را به دو ملت شریف افغانستان و ایران تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن استاد گرانقدر طلب علو درجات نماید. امید است که اهالی ادب پارسی راه بی پایان استاد را پی گرفته و در نزدیکی و احیای بیشتر میراث مشترک دو ملت ایران و افغانستان تلاش نمایند.

محمد رضا اسماعیلی

رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان