با رویکرد بررسی ابعاد حقوقی و جامعه‌شناختی وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران با حضور اساتید دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی همراه با نمایش مستند «خشت اول» ساختهٔ «روح الله کریمی» یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۳ تا ۱۷ اوین، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن عدالت. نشانی بر روی نقشه […]

با رویکرد بررسی ابعاد حقوقی و جامعه‌شناختی وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران

با حضور اساتید دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی

همراه با نمایش مستند «خشت اول» ساختهٔ «روح الله کریمی»

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۳ تا ۱۷

اوین، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن عدالت.

نشانی بر روی نقشه گوگل