شماری از باشنده‎گان کابل می‎گویند که یک موتر نیروهای خارجی، یک دانش آموز کودک را روز یک شنبه، در جادۀ میدان هوایی زیر گرفت و کشت. این باشنده‎گان پایتخت در اعتراض به کشته شدن این دانش آموز، راه پیمایی کردند و برای ساعاتی جادۀ میدان هوایی را به روی رفت و آمد موترها بستند. آنان […]

شماری از باشنده‎گان کابل می‎گویند که یک موتر نیروهای خارجی، یک دانش آموز کودک را روز یک شنبه، در جادۀ میدان هوایی زیر گرفت و کشت.

این باشنده‎گان پایتخت در اعتراض به کشته شدن این دانش آموز، راه پیمایی کردند و برای ساعاتی جادۀ میدان هوایی را به روی رفت و آمد موترها بستند.

آنان می‎گویند که این دختر خورد سال دانش آموز هنگامی که از جاده می‎گذشت، با یک موتر نیروهای خارجی که خلاف جهت حرکت می‎کرد، زیر گرفته شد: «موتر خارجیان دخترک را که از مکتب آمده بود، زد … پولیس حوزه نهم موترهای خارجیان را رها کرد و سر مردم فیر کرد.»

اعتراض کنندۀ دیگر نیز گفت: «موترهای خارجیان خلاف جهت آمده بودند.»

دانش آموزان مکتب بی بی مهرو، پولیس را به بی پروایی در تأمین امنیت دانش جویان متهم می‎سازند.

یما، یکی از این دانشجویان اظهار داشت: :«دخترک را زدند. پولیس حوزه، سر ما فیر کرد و چند نفر ما را لت کرده با خود برد.»

در همین حال، نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله تأیید می‎کند که این دانش آموز در یک رویداد ترافیکی جان  باخته است: «هیئت به محل رویداد رفته؛ برررسی جریان دارد و هر کسی که مقصر باشد، برخورد قانونی خواهد شد.»

یک ماه پیش نیز موترهای نیروهای خارجی در جاده میدان هوایی، با یک موتر غیرنظامیان برخورد کرد و سپس از محل فرار کرد.