۷ جلسه پنجشنبه ها /ساعت ۱۸ تا ۲۰ ۲۳ دیماه تا ۵ اسفند ۱۴۰۰ خیابان وصال شیرازی،بین بلوار کشاورز و خیابان ایتالیا،کوچه ی شیرین بیانی(مریم)،کاشی ۵،موزه ی تصاویر معاصر ثبت نام:۸۸۹۹۷۲۲۹

۷ جلسه

پنجشنبه ها /ساعت ۱۸ تا ۲۰

۲۳ دیماه تا ۵ اسفند ۱۴۰۰

خیابان وصال شیرازی،بین بلوار کشاورز و خیابان ایتالیا،کوچه ی شیرین بیانی(مریم)،کاشی ۵،موزه ی تصاویر معاصر

ثبت نام:۸۸۹۹۷۲۲۹