نقش رسانه ها در تصویرسازی و تولید انگاره های متعارض در روابط ایران و افغانستان تاریخ: سه شنبه – ۳۱ تیرماه ساعت ۱۴ محل برگزاری: موسسه ابرار معاصر تهران

نقش رسانه ها در تصویرسازی و تولید انگاره های متعارض در روابط ایران و افغانستان

تاریخ: سه شنبه – ۳۱ تیرماه ساعت ۱۴

محل برگزاری: موسسه ابرار معاصر تهران