رئیس جمهور اشرف غنی در وصف زبان دری می‌گوید که دری زبان وصل مردم و مهد تمدن است، اما در افغانستان برای رشد این زبان کمتر کار شده‌است. آقای غنی که در نخستین روز سمینار “افغانستان گهوارۀ زبان فارسی-دری” سخن می‌زد، می‌گوید که داشته‌های فرهنگی مربوط به زبان فارسی-دری در افغانستان بازسازی خواهند شد. آقای […]

رئیس جمهور اشرف غنی در وصف زبان دری می‌گوید که دری زبان وصل مردم و مهد تمدن است، اما در افغانستان برای رشد این زبان کمتر کار شده‌است.

آقای غنی که در نخستین روز سمینار “افغانستان گهوارۀ زبان فارسی-دری” سخن می‌زد، می‌گوید که داشته‌های فرهنگی مربوط به زبان فارسی-دری در افغانستان بازسازی خواهند شد.

آقای غنی افزود: “ضرورت این است که این کشور به همان پیمانه‌ی که روی ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود سرمایه‌گذاری می‌کند، زمان آن رسیده است که روی فرهنگ خود نیز سرمایه‌گذاری کند، زبان دری وسیله ایجاد یک قلمرو بزرگ فارسی است و افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته است. اگر دیدگاه مشترک نداشته باشیم، هر گونه رشد اقتصادی ما را وصل نمی‌سازد، با افراطیتی که سروکار داریم، آن را گلوله پاسخ نمی‌دهد و نقطه اساسی دیدگاه فکری است.”

خیلی از پژوهش‌گران زبان‌شناسی خاستگاه و گهوارۀ پرورش این زبان را افغانستان امروزی می‌دانند.

شماری از ادیبان، زبان‌شناسان و استادان پوهنتون‌ها با دایر کردن سمیناری زیر نام {افغانستان گهوارۀ زبان فارسی-دری} گرد آمدند تا بر چگونه‌گی فراز و فرودهای فرا راه این زبان سخن بزنند و برگزاری این گونه سمینارها را برای توحید دیدگاه‌ها و برداشتن گام‌های عملی برای رشد زبان فارسی-دری مهم می‌خوانند.

در همین حال محمد حسین یمین رئیس کمیته برگزاری سمینار “افغانستان گهواره زبان فارسی-دری” و یکی از استادان فاکولته زبان و ادبیات فارسی-دری پوهنتون کابل از رئیس جمهور خواست تا مدالی به نام مولانای بلخ ضرب زده شود.

آقای یمین می‌گوید: “زبان فارسی-دری، با همین خصلت سازایی و گویایی تمدن‌ها، امروز شناسنامه جوامعی است در محدودهای معین و ده‌ها تن محقق و دانشمندان نام‌دار جامعه جهانی را به پژوهش پیرامون این آثار واداشته اند، از عمر ادبیات گران و پهناور این زبان هزار و چند سال می‌گذرد.”

سمینار سه روزه {افغانستان گهواره زبان فارسی-در } برای بزرگداشت از صدمین سالگرد استقلال کشور برگزار شده است.