شهر بورلنگه سویدن – مراسم شمع افروزی برای اطفال و مادران شهید حمله تروریستی به شفاخانه ای در کابل.

شهر بورلنگه سویدن – مراسم شمع افروزی برای اطفال و مادران شهید حمله تروریستی به شفاخانه ای در کابل.