شصت و هفتمین شمارۀ باغ منتشر شد این شماره می‏خوانید: سلام باغ لبخند پامیر افتخار آفرینان قهرمان یوسی‏مس کودکان کتاب‏خوان نمایشگاه به یاد ماندنی آرزوهای رنگی سرگرمی شعر (رفیق صاحب زمان)  

شصت و هفتمین شمارۀ باغ منتشر شد

این شماره می‏خوانید:
سلام باغ
لبخند پامیر
افتخار آفرینان
قهرمان یوسی‏مس
کودکان کتاب‏خوان
نمایشگاه به یاد ماندنی
آرزوهای رنگی
سرگرمی
شعر (رفیق صاحب زمان)