شرکت هواپیمایی «کیش ایر» ایران از روز (جمعه، ۴ سنبله/شهریور) پروازهای خود به افغانستان را آغاز کرد. اولین پرواز هواپیمایی کیش‌ایر به مقصد قندهار بوده است. سرکنسول ایران در قندهار نیز در این باره گفت: شرکت هواپیمایی کیش ایر به صورت هفتگی دو بار به کابل و قندهار پرواز خواهد داشت.

شرکت هواپیمایی «کیش ایر» ایران از روز (جمعه، ۴ سنبله/شهریور) پروازهای خود به افغانستان را آغاز کرد.
اولین پرواز هواپیمایی کیش‌ایر به مقصد قندهار بوده است. سرکنسول ایران در قندهار نیز در این باره گفت: شرکت هواپیمایی کیش ایر به صورت هفتگی دو بار به کابل و قندهار پرواز خواهد داشت.