وبینار منطقه ای جمهوری اسلامی افغانستان فرصت های پیش رو در جهان اسلام برای وحدت اسلامی در شرایط بیماری های جهان گیر ۱۱ آبان ماه – ساعت ۱۳

وبینار منطقه ای جمهوری اسلامی افغانستان

فرصت های پیش رو در جهان اسلام برای وحدت اسلامی در شرایط بیماری های جهان گیر

۱۱ آبان ماه – ساعت ۱۳