والی هرات مدعی است که کشور های چین و عربستان روی پروژه طالبان در پاکستان بیش از ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند. به گزارش افغان نیوز: عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در برنامۀ گرامیداشت از نهم حوت، روز ملی نیروهای امنیتی افغانستان گفت که بار دیگر میان پاکستان، عربستان سعودی و چین روی گروه […]

والی هرات مدعی است که کشور های چین و عربستان روی پروژه طالبان در پاکستان بیش از ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند.

به گزارش افغان نیوز: عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در برنامۀ گرامیداشت از نهم حوت، روز ملی نیروهای امنیتی افغانستان گفت که بار دیگر میان پاکستان، عربستان سعودی و چین روی گروه طالبان معامله جریان دارد. به گفتۀ او؛ این کشورها برای منافع‏ خود سرمایهگذاری بزرگی را روی گروه طالبان آغاز کردهاند، به گونهیی که ۲۰ میلیارد دالر را عربستان و ۴۳ میلیارد دالر دیگر را چین به منظور عملیساختن این پروژه به پاکستان پرداختهاند.

آقای رحیمی تأکید می‌کند که جنگ طالبان در برابر نیروهای امنیتی برای منافع این کشورهاست و در این جنگ، ۲۰ گروه هراسافگن جهانی نیز شرکت دارند. والی هرات طالبان را گروه «یاغی» خطاب می‌کند و می‌گوید که «حکم اسلام سرزدن یاغیهاست

این مقام ولایت هرات نبرد کنونی در کشور را یک جنگ فرامنطقه‌یی میخواند و میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی در برابر تروریسم جهانی میجنگند و جانهایشان را از دست میدهند.

آقای رحیمی از جامعۀ جهانی میخواهد تا قربانیهای نیروهای امنیتی افغانستان را نادیده نگیرند و از افغانستان بیرون نشوند.

این گفتهها در حالی بیان میشوند که دور پنجم گفتوگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان گروه طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر از روز دوشنبه گذشته آغاز شده است.