در مراسم تجليل از هفته صنعت كه در ارگ رياست جمهورى برگزار شده بود ريس جمهور محمد اشرف غنى، از راه يافتن ٦٠ درصد فولاد ساخته افغانستان در بازارهاى جهانى اظهار خشنودی كرد. داكتر محمد اشرف غنى گفت كه فولاد افغانستان در بازار هاى جهانى از كيفيت و شهرت خوب برخوردار است و ٦٠ درصد […]

در مراسم تجليل از هفته صنعت كه در ارگ رياست جمهورى برگزار شده بود ريس جمهور محمد اشرف غنى، از راه يافتن ٦٠ درصد فولاد ساخته افغانستان در بازارهاى جهانى اظهار خشنودی كرد.

داكتر محمد اشرف غنى گفت كه فولاد افغانستان در بازار هاى جهانى از كيفيت و شهرت خوب برخوردار است و ٦٠ درصد فولاد ساخت افغانستان در بازار هاى بين المللى راه يافته است.

ريس جمهور غنى علاوه نمود كه مديريت بازار  صنعت افغانستان اكنون از انحصار خارجى ها بيرون و به دست افغان ها است كه امروز صنعت افغانستان واقعى ميباشد.

در همين حال، اجمل احمدى، وزير تجارت و صنايع كشور بيان نمود كه وزارت تجارت و صنايع در نظر دارد تا در سال روان پارك هاى صنعتى كشور را انكشاف بدهد كه كار روى ٥ پارك صنعتى در سال روان در نقاط مختلف كشور جريان دارد.

همچنان، ريس جمهور غنى در پيوند به مداخله شمارى از افراد در بازار آزاد و سكتور خصوصى هشدار داده و گفت كه  سكتور خصوصى “گاو شيرى” هيچ كس نيست و افراد كه در بازار آزاد مداخله ميكنند دست شان از بازار قطع خواهد شد.