🔸یوناما در خبرنامه‌یی به نقل از رامیز الکبروف گفته است که این انفجار، یادآور “خشونت وحشتناک و ناگهانی است که مردم افغانستان همچنان در معرض آن قرار دارند!”

🔸یوناما در خبرنامه‌یی به نقل از رامیز الکبروف گفته است که این انفجار، یادآور “خشونت وحشتناک و ناگهانی است که مردم افغانستان همچنان در معرض آن قرار دارند!”