مقام معظم رهبری‌: هیچ کودک افغانستانی؛ حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند؛ نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند.

مقام معظم رهبری‌: هیچ کودک افغانستانی؛ حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند؛ نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند.