انجمن دوستی ایران و افغانستان، در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران و با همت موسسه فرهنگی انار سرخ حضور دارد. غرفه انجمن میزبان علاقمندان می باشد.

انجمن دوستی ایران و افغانستان، در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران و با همت موسسه فرهنگی انار سرخ حضور دارد.

غرفه انجمن میزبان علاقمندان می باشد.