جان پدر کجاهستی؟ با تو همدردیم ای همسایه

جان پدر کجاهستی؟ با تو همدردیم ای همسایه