⁨# جان پدر کجاستی؟ ………………………………. ای زندگانِ خوبِ پس از مرگ خونینه جامه‌های پریشانِ برگ‌برگ در بارش تگرگ آنان که جانتان را از نور و شور و پویش و رویش سرشته‌اند! تاریخ سرفراز شمایان به هر بهار در گردش طبیعت تکرار می‌شود، زیرا که سرگذشت شما را، به کوه و دشت «بر برگ گل به […]

⁨# جان پدر کجاستی؟
……………………………….

ای زندگانِ خوبِ پس از مرگ
خونینه جامه‌های پریشانِ برگ‌برگ
در بارش تگرگ
آنان که جانتان را
از نور و شور و پویش و رویش سرشته‌اند!
تاریخ سرفراز شمایان به هر بهار
در گردش طبیعت تکرار می‌شود،
زیرا که سرگذشت شما را،
به کوه و دشت
«بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند.»

“محمدرضا شفیعی کدکنی”