من کابل را در حالتی ترک می کنم که فقط یک ارزو دارم! ارزوی من بازگشت صلح به افغانستان میباشد. مشکلات همچنان باقی است، اما این را بدانید که سازمان ملل همراه مردم افغانستان است و شما را تنها نخواهد گذاشت تا که به این هدف مهم دست پیدا کنید!

 من کابل را در حالتی ترک می کنم که فقط یک ارزو دارم!

ارزوی من بازگشت صلح به افغانستان میباشد.

مشکلات همچنان باقی است، اما این را بدانید که سازمان ملل همراه مردم افغانستان است و شما را تنها نخواهد گذاشت تا که به این هدف مهم دست پیدا کنید!