استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان عید سعید فطر بر تمامی مسلمانان جهان تبریک باد انجمن دوستی ایران و افغانستان www.iran-afghanistan.com

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان
عید سعید فطر بر تمامی مسلمانان جهان تبریک باد
انجمن دوستی ایران و افغانستان