در کمال حیرت و تأسف، نه فقط مجامع بین‌المللی و دولت‌ها، که حتی روشنفکران، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر، رهبران مذهبی و هنرمندان منطقه و جهان هم در برابر فجایع پی در پی افغانستان اغلب سکوت کرده‌اند. گویی مسأله‌ی افغانستان برای هیچکدام از آنان مسأله‌ای قابل توجه نیست. این بیانیه.این نوشته محصول ارزیابی و درک نسبتا […]

در کمال حیرت و تأسف، نه فقط مجامع بین‌المللی و دولت‌ها، که حتی روشنفکران، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر، رهبران مذهبی و هنرمندان منطقه و جهان هم در برابر فجایع پی در پی افغانستان اغلب سکوت کرده‌اند. گویی مسأله‌ی افغانستان برای هیچکدام از آنان مسأله‌ای قابل توجه نیست.

این بیانیه.این نوشته محصول ارزیابی و درک نسبتا درستی است که از وضعیت امروز افغانستان تولید شده است. درکی فرای معادلات سیاسی و مصلحت‌اندیشی‌ها. شاید این بیانیه‌ها و سخن گفتن از آن‌چه که امروز در افغانستان می‌گذرد، نتواند چیزی را تغییر دهد اما دست‌کم روایت کننده‌‌ی بخشی از واقعیت‌هایی می‌تواند باشد که عده‌ای دیگر سعی در نفی آن دارند.