معاون وزیر امور مهاجرین طالبان می گوید؛ افغانستان، ایران و سازمان ملل متحد در ماه آینده برای بررسی مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران و یافتن راه حل، نشست مشترکی را برگزار می کنند. وی همچنین گفت که در جریان سفر به تهران در مورد انتقال زندانیان نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفته است

معاون وزیر امور مهاجرین طالبان می گوید؛ افغانستان، ایران و سازمان ملل متحد در ماه آینده برای بررسی مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران و یافتن راه حل، نشست مشترکی را برگزار می کنند.
وی همچنین گفت که در جریان سفر به تهران در مورد انتقال زندانیان نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفته است