پس از یک سال از شروع مجدد حکومت طالبان، سالن های برخی سینماها در کابل به روی مردم گشوده می شود و قرار است در ابتدای کار، چند فیلم هنری، داستانی و مستندهای کوتاه در این سینماها به نمایش گذاشته شود.

پس از یک سال از شروع مجدد حکومت طالبان، سالن های برخی سینماها در کابل به روی مردم گشوده می شود و قرار است در ابتدای کار، چند فیلم هنری، داستانی و مستندهای کوتاه در این سینماها به نمایش گذاشته شود.