در سال ۲۰۰۱ زمانی که امریکایی ها جای پای خود را در خاک افغانستان ثبت کردند، هدف آنها شکست تروریزم، مبارزه با مواد مخدر و سپس بازگرداندن ثبات در افغانستان بود. با این حال ۲۰ سال پس از ورود آنها به این کشور، امریکایی ها در این زمینه سرخورده به نظر میرسند و انتقادهای داخلی […]

در سال ۲۰۰۱ زمانی که امریکایی ها جای پای خود را در خاک افغانستان ثبت کردند، هدف آنها شکست تروریزم، مبارزه با مواد مخدر و سپس بازگرداندن ثبات در افغانستان بود. با این حال ۲۰ سال پس از ورود آنها به این کشور، امریکایی ها در این زمینه سرخورده به نظر میرسند و انتقادهای داخلی و بین المللی از جنگ افغانستان در حال افزایش است. چرا امریکا از مدیریت افغانستان ناتوان ماند؟