مرحله سوم طرح اکرام مومنانه با هدف ارائه کمک های معیشتی به مهاجرین و پناهندگان استان خراسان رضوی با همکاری آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور مسئولین استانی و اعضای ستاد مردمی پیشگیری و مقابله با کرونای مهاجرین افغانستانی […]

مرحله سوم طرح اکرام مومنانه با هدف ارائه کمک های معیشتی به مهاجرین و پناهندگان استان خراسان رضوی با همکاری آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور مسئولین استانی و اعضای ستاد مردمی پیشگیری و مقابله با کرونای مهاجرین افغانستانی استان آغاز شد.

در این مرحله ۲۲۰۰ بسته معیشتی جمعاً به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان بین مهاجرین و پناهندگان استان خراسان رضوی توزیع خواهد شد.

تا این تاریخ تعداد ۱۸۰۰۰ بسته حمایتی و معیشتی با همکاری آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی و سایر دستگاه ها بین مهاجرین استان توزیع شده است.